همیار امنیت | تنها یک کلیک

XML-RPC چیست؟ چرا باید آن را غیر فعال کنیم؟