همیار امنیت | تنها یک کلیک

باج‌افزار فارسی وانااسمایل «WannaSmile»