همیار امنیت | تنها یک کلیک

کمپین گسترده باج‌افزار scarab با استفاده از بات‌نت Necrus