همیار امنیت | تنها یک کلیک

آسیب پذیری جدید برای حذف عکس کاربر در فیس بوک